Покращення продуктивності систем низьковуглецевого розвикту: "ПП СНВР" "LEDS" - це комплексні, поетапні, багатоцільові процеси, що мають на меті допомогти країнам визначити їх власні напрямки політики, цілі і рішення для зменшення викидів парникових газів (ПГ) і одночасно покращити свої економічні та енергетичні системи справедливим і рівноправним чином, який є цілком здійсненним.


                                              == Організація процесу СНВР ==

Процес ППСНВР являє собою серію послідовних пов’язаних кроків, кожен з яких включає ряд концепцій, методів, інструментів і вимагає технічної та оптимізаційної допомоги. Протягом минулого десятиліття Центр кліматичних стратегій (CCS) розробив широко застосовуваний 10-кроковий процес і пов’язаний з ним інструментарій для комплексного, багатоцільового, кліматичного, енергетичного та економічного планування дій та аналізу, такий як СНВР. Цей 10-кроковий процес, може застосовуватися на національному чи суб-національних рівнях, а також для всіх секторів або ж окремих секторів і напрямків політики з метою підтримки рішень відомств і зацікавлених сторін.

Опис кроків:

• Крок 1 – Підготовчі організаційні заходи і встановлення цілей: розробка проекту кадастру і прогнозу викидів парникових газів (базисна лінія викидів парникових газів); визначення початкового бачення і встановлення цілей; визначення зацікавлених сторін і лідерів і формулювання робочого плану

• Крок 2 – Розробка базисної лінії: доопрацювання базисної лінії викидів парникових газів (кадастр і прогноз) та інших допоміжних базисних ліній для використання при виборі і проектуванні варіантів дій реагування та аналізу покрокового нарощування впливу

• Крок 3 – Визначення варіантів політики: визначення повного спектру (каталогу) можливих напрямків політики/дій всередині секторів і між ними для допомоги у досягнення цілей СНВР

• Крок 4 – Відбір і встановлення пріоритетності політики: відбір і визначення пріоритетності повного спектру потенційних початкових напрямків політики/дій для подальшого аналізу за секторами відповідно до критеріїв ефективності

• Крок 5 – Початкові проектні специфікації політики: розробка проектних специфікацій політики для кожної пріоритетної політики або дії, включно з детальними показниками ефективності та імплементації

• Крок 6 – Оцінка прямого (мікро-) впливу: проведення прямого (мікроекономічного) аналізу витрат і результатів для кожної політики чи дії; кількісне визначення зниження викидів ПГ і прямі чисті суспільні витрати/економія • Крок 7 – Інтеграція і паралелізм варіантів політики: оцінка взаємодії і паралелізму політики/дій; зведення результатів прямого впливу з різних секторів ) • Крок 8 – Оцінка непрямого (макро-) впливу: аналіз непрямого (макроекономічного) впливу (наприклад, робочі місця, економічне зростання)

• Крок 9 – Кінцеві рекомендації і передача звіту: остаточне доопрацювання плану і графіка (початкові і довгострокові дії) стратегії СНВР і передача його керівництву

• Крок 10 – Імплементація, моніторинг, оцінки та оновлення

Цілі і завдання процесу СНВР також обов'язково повинні встановлюватися на початку і є критично важливим для успіху. Цілі розробляються з метою: • Втілення національного бачення, відомчих пріоритетів, волі громадськості; • Узгодження інструментів і процесу планування дій стратегії СНВР з національними пріоритетами; • Інтеграції потенційних можливостей E3; • Створення чіткого зобов'язання рухатися вперед і мотивації учасників; • Забезпечення дотримання учасниками процесу напрямку, встановленого ініціатором; • Спрямовування технічних і політичних груп до прийняття успішних рішень.

Властивості дизайну процесу

Процес зміцнення потенціалу щодо процесу розробки Плану дій СНВР охоплює комплекс ключових параметрів дизайну і стратегії процесу, включно із процесом, який є: • Комплексним; • Багатоцільовим; • Поетапним; • Ґрунтується на фактах; • Загальна участь; • Керується консенсусом; • Керується імплементацією; • Об’єктивний.

Процес СНВР спрямований на використання потенційної синергії між різними цілями, які часом конкурують між собою і вимагають компромісів. Завдяки поглибленому розумінню, відбору, структуруванню, оцінці та виконанню конкретних дій, процес СНВР дає змогу одночасно досягти багатьох цілей. Цілі СНВР можуть включати конкретні підходи до покращення економічної, енергетичної, ресурсної та екологічної безпеки. Наприклад: • розширене економічне зростання, зростання доходів, зайнятість і продуктивність праці; • розширена мобілізація сталого і надійного економічного зростання і сегментів ринку; • створення нових робочих місць у "зелених", "чистих" або низьковуглецевих галузях і/або економічна реструктуризація з наголосом на "зелених" і низьковуглецевих галузях; • заміна використання викопного палива використанням відновлюваних видів палива і палива з низьким рівнем викидів, і розвиток відновлюваних джерел енергії; • збільшення внутрішнього виробництва енергії, диверсифікація і зменшення імпорту викопних енергоносіїв; • скорочення викидів парникових газів з багатьох джерел і секторів; • зменшення забруднення повітря і води на місцевому і регіональному рівнях; • зменшення споживання води, земельних та інших природних ресурсів; • покращення міського і сільського середовища та умов життя, а також покращення стану здоров’я міських і сільських мешканців.

Участь

Участь у процесі плану дій LEDS охоплює ряд рівнів осіб і різноманітних установ, всі з яких мають визначені і скоординовані ролі, включно з такими: • Ініціатор і Наглядовий орган; • Організатор, Координато і Директор проекту; • Команда технічно-організаційної допомоги; • Відомства, включно з керівництвом і технічними рівнями; • Зацікавлені сторони, включно з тими, на кого впливають або цікавлять відповідні теми, практиками, новаторами, поборниками, спеціальними громадами; • Додаткові експерти, за потреби, у секторах і тематичних областях; • Громадськість.

Ключовими призначеннями в рамках процесу Плану дій 'СНВР є такі: • Призначення Ініціатора за схвалення Президента і/або Прем’єр-міністра; • Призначення наглядового/керівного комітету у складі представників міністерств і відомств на найвищих рівнях (наприклад, Міжвідомча комісія); • Призначення директора проекту, організатора і координатора (окремі особи), а також команди організаційно-технічної підтримки; • Призначення Урядового планувального комітету з відомчими контактами, обов’язками щодо залучення неурядових зацікавлених сторін до планування; • Призначення органу зацікавлених сторін і технічних робочих груп; • Механізми взаємодії з Парламентом для забезпечення співпраці.

Зацікавлені сторони знаходяться у ядрі процесу вироблення рішень і надають дорадчі рекомендації і результати ініціаторові, який забезпечує підтримку і нагляд. Склад і відбір зацікавлених сторін є критичним процесом, який буде значною мірою впливати на наслідки процесу.

Організатор, директор, менеджер проекту

Необхідна команда підтримки високого рівня для забезпечення належного втілення директив ініціатора в ефективний процес встановлення фактів і вироблення спільних рішень. Це передбачає координацію діяльності багатьох людей, які виконують різні ролі у ході складного послідовного процесу. Ключовими ролями високого рівня є ролі головного організатора, директора проекту і менеджера проекту.

Урядовий планувальний комітет

Залежно від дизайну процесу, відомства можуть бути частиною групи зацікавлених сторін і/або складати собою окрему відомчу планувальну групу, що надає підтримку зацікавленим сторонам і співпрацює з ними. Ця група повинні охоплювати всі відомства країни на рівні керівництва і співробітників. Така діяльність може вимагати значних зобов’язань щодо часу.

Команда технічно-організаційної допомоги

Команда технічно-організаційної допомоги забезпечує кожній з технічних робочих груп наявність адекватної підтримки для встановлення фактів і вироблення рішень щодо варіантів політики. Члени цієї групи повинні мати належні кваліфікації, включно із здатністю: • Створювати можливості для розробки рекомендацій і результатів; • Забезпечувати незалежний, об’єктивний, експертний технічний потенціал; • Забезпечувати нейтральну, безконфліктну технічну організацію; • Гарантувати рівний доступ до знань і методик для всіх сторін; • Гарантувати повну інформованість і доступ до рішень.

Рішення щодо планування і аналізу

Для забезпечення результативності процесу Плану дій СНВР необхідно прийняти ряд ключових рішень. Це рішення щодо таких питань, як: • Модель формування консенсусу; • Критерії і протоколи рішень; • Основні правила і настанови; • Комунікаційні протоколи.

Модель формування консенсусу

Процеси формування консенсусу є найбільш результативними коли вони є чіткими і послідовними і дотримуються перевірених методик. Деякі ключові елементи успішної співпраці і формування консенсусу включають такі підходи: • Відкрите прийняття рішень і керівництво; • Неупереджена організаційно-технічна підтримка; • Попереднє, а потім спільне встановлення фактів і спільна розробка політики; • Колегіальна розробка рекомендацій, результатів; • Технічний консенсус, потім — консенсус щодо політики; • Ітеративний процес для досягнення остаточної узгодженості; • Процес співробітництва, а не суперництва; • Прагне але не вимагає консенсусу.

Критерії і протоколи рішень

Критерії рішень повинні встановлюватися таким чином, щоб скеровувати зацікавлені сторони і технічні робочі групи у застосуванні процесу встановлення фактів та опрацювання рішень. Ключовими елементами є такі: • Зв’язок із цілями СНВР, забезпечення втілення мети і цілей; • Покриття, зміст і розширення каталогів дій; • Покриття базових ліній; • Встановлення пріоритетності проектів варіантів політики/механізмів; • Дизайн окремого проекту політики/механізму; • Фокусні точки аналізу впливу; • Фокусні точки стратегії імплементації.

Комунікаційні протоколи

Комунікаційні протоколи захищають результативність і цілі процесу Плану дій СНВР і забезпечують порядок і продуктивність. Основними засадами є, зокрема, такі: • Ініціатор має виключне право виступати від імені процесу; • Директор проекту або Координатор та Організатор відповідають за нагляд за груповими комунікаціями; • Організатор(-и) відповідає за виробництво документів, розповсюдження серед зацікавлених сторін, технічних робочих груп; • Зацікавлені сторони і відомства повинні підтримувати цей процес і висловлювати свої погляди в рамках процесу за допомогою конкретних інструментів; • Учасники не повинні намагатися опротестувати групові рішення через звернення до зовнішніх чинників або вихід за рамки процесу; • Рішення є лише проектами поки не будуть остаточно доопрацьовані; • Рекомендації не мають обов’язкової сили.

Настанови щодо основних правил

Основні правила участі є також важливими для ефективного прийняття групових рішень і можуть включати ряд принципів, таких як:

• Учасники повинні домовитися підтримувати процес СНВР навіть якщо вони незгодні щодо певних питань і дій; • Учасники повинні бути достатньо різнорідними і високого рівня; • Втручання у дискусію повинно бути конструктивним і конкретним; • Процес має проходити своєчасно від одного кроку до наступного без відставання; • Ролі і сфери відповідальності повинні бути чіткими і повинні поважаться.

Рішення щодо плану роботи і шаблони

План роботи проекту буде скеровувати повсякденну діяльність і завершення завдань і надаваних результатів. Він повинен містити ряд ключових елементів, таких як:

• Мета і цілі — початкові, проміжні, кінцеві, середньострокові, довгострокові (більш докладно про це у Модулі 3); • Кінцеві продукти — звіт з рекомендаціями щодо результатів, детальних напрямків політики і заходів, механізмом імплементації і планом; • Завдання і надавані результати — попередні завдання, запуск, проведення, завершення; • Строки та етапи; • Учасники — відомства, зацікавлені сторони, технічні робочі групи, треті сторони, громадськість, спостерігачі, керівництво організаційно-технічної команди; • Ролі і сфери відповідальності — потреби і перешкоди щодо потенціалу, особи, що приймають рішення, технічна та організаційна підтримка, робота із спостерігачами; • Потреби щодо бюджету і фінансування, перешкоди і шаблони.