Критерії відбору політики Як аналізувалося, повний каталог потенційних дій, які могли б розглядатися для всіх секторів і для наскрізних питань, міг би налічувати кілька сотень. Це пов'язане з тим, що у кожному секторі є багато потенційних можливостей для досягнення цілей зменшення викидів, економічного зростання і зменшення енергоємності та вуглецеємності. Проте, обмеження щодо часу і фінансування не дають змоги проведення повного аналізу всіх можливих варіантів протягом одного заходу планування LEDS. Внаслідок цього необхідно зменшити кількість варіантів політики до контрольованого числа. Якість і жорсткість процесу відсіювання і дизайну будуть мати великий вплив на аналітичний підхід варіантів політики, що аналізуються, точність аналітичних результатів та подальший успіх імплементації. Тому, важливо, щоб цей етап процесу проводився належним чином і враховував такі питання: • Узгодження цілей планування; • Стратегічний за характером; • Забезпечення потреб здійсненності імплементації; • Вимірюється за допомогою контрольних показників (бенчмаркінгу) або експертного рейтингу; • Контролюється через дизайн варіантів політики; • Практичний з точки зору кількості і складності.


Чисті (нетто) - викиди (викиди мінус накопичення) значно збільшилися з початком глобальної індустріалізації, і прогнозується, що за відсутності нових заходів контролю їх кількість буде і надалі зростати. Викиди можуть бути скорочені або шляхом їх зниження або за рахунок збільшення накопичень, де вуглець та інші парникові гази акумулюються та використовуються. Слід зазначити, що на викиди за рахунок викопного вуглецю припадає понад 80 відсотків світових викидів парникових газів.

Emissions.jpg

Після відбору важливих проблемних питань та показників цілей, можна розробляти систему обліку для побудови базової лінії для звичайного ходу діяльності (BAU). Визначені у базовій лінії процедури обліку будуть використані у наступному аналізі політик, для того, щоб оцінити відхилення базової лінії від звичайного ходу діяльності. Інструменти, що використовуватимуться для підтримки розробки базової лінії а також для аналізу політик, слід обирати на основі оцінки існуючих джерел даних, необхідної деталізації результатів (наприклад, для однієї чи декількох юрисдикцій, викидів декількох забруднювачів, зв'язки із зовнішніми процесами або проектами, такими, як моделювання якості повітря). З огляду на те, що викиди парникових газів відбуваються та накопичуються в багатьох секторах, відповідно, і можливості для зменшення викидів можна відшукати за допомогою використання багатьох стратегій та дій у кожному з цих секторів. Розуміння загальних стратегій зменшення викидів парникових газів в кожному секторі сприяє належному визначенню цілей. Ключові сектори і стратегії включають таке:

• ТЕПЛО ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

• Відновлювані ресурси і джерела з низькими викидами

• ЖИТЛОВИЙ, КОМЕРЦІЙНИЙ, ПРОМИСЛОВИЙ, АДМІНІСТРАТИВНИЙ

• Ефективність, удосконалення процесу

• ТРАНСПОРТ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

• Низьковуглецеве паливо, ефективність транспортного засобу, планування громад

• СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

• Біоенергія, зберігання вуглецю, мало витратне фермерство, ефективність використання кормів

• ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

• Біоенергія, зберігання вуглецю, відновлення земель

• ВІДХОДИ

• Скорочення обсягів відходів, повторне використання, отримання енергії з відходів

Стратегії економічного зростання мають ключове значення для визначення цілей LEDS. Розробка варіантів запобігання викидам парникових газів впливає на макроекономічні показники і дозволяє нам усвідомити можливості і виклики на основі отриманого досвіду. В результаті проведеної роботи щодо запобігання наслідкам зміни клімату в США з’явилися шість ключових стратегій, якими можна скористатися як підказкою для успішної розробки стратегій, спрямованих на максимізацію кількості робочих місць, доходів, зростання, продуктивності і створення ринку. Ці стратегії включають таке:

• Маловитратні заходи, які підвищують економічну ефективність і економічне зростання

• Заходи з економії енергії зменшують витрати на енергію, стимулюють інвестиції у працівників

• Перехід на місцеві енергоносії замість імпорту енергії і ресурсів зменшує втрату робочих місць

• Дії, що забезпечують місцеві ланцюжки постачання, зменшують втрату робочих місць

• Нові інвестиції із зовнішніх джерел стимулюють інвестиції у трудові ресурси всередині країни

• Трудомісткі види діяльності створюють більше робочих місць, навіть з більшими витратами (до певного рівня)

Стратегії економічного зростання включають стимул для розвитку нових, більш великих і більш різноманітних галузей, які переходять від первинного до вторинного та третинного рівнів.

Levels.jpg


Створення нових ринків також є важливою сферою для визначення цілей. Деякі з ринків, що демонструють найвищий рівень зростання, мають глобальний погляд щодо екологічно чистої енергії і розвитку екологічно чистої економіки. Ця схема представляє відносний розмір і швидкість обігу на нових екологічно чистих енергетичних ринках, і може використовуватися на підтримку початкових цілей, спрямованих на найбільш значимі сегменти ринку з метою їх освоєння та зміцнення.

Ціль

Базові лінії це ряд історичних даних і прогнозованих оцінок енергоспоживання, економічної діяльності, і викидів парникових газів або інших екологічних показників. Споживання матеріалів і утворення відходів, споживання води та утворення стічних вод, вироблення електроенергії, промислове виробництво та рослинництво і тваринництво - це додаткові рушійні фактори щодо викидів парникових газів, які слід враховувати. У той час як планування СНВР передбачає використання базових ліній парникових газів в якості основної системи оцінювання для визначення переваг імплементації політик СНВР, ми повинні розуміти, що в основу цієї базова лінія парникових газів покладено низку супроводжуючих базових ліній, які забезпечують її побудову. І хоча розробки процесу планування СНВР завжди є початкова базова лінія парникових газів робота , необхідна для її покращення та оновлення триває постійно.

Базова лінія парникових газів, також відома як кадастр і прогноз або I&F, використовується як основна система оцінки для розуміння внеску країни в глобальне потепління, а також для відстеження її прогресу в напрямку скорочення викидів парникових газів, екологічно чистої енергії та інших цілей сталого розвитку. Базова лінія покаже джерело і кількість викидів парникових газів, зазначить фактори, що спонукають такий рівень викидів, і надасть рекомендації щодо пріоритетів пом’якшення наслідків в рамках моделі розвитку звичайного ходу діяльності (BAU).

Базова лінія повинна відповідати визначеним цілям процесу планування LEDS.

Для субнаціональних цілей планування, базова лінія повинна бути розроблена на основі 3E потреб плануючих органів; тобто, вона повинна узгоджуватися з усією сукупністю цілей планування, передбачених у процесі планування (наприклад, охоплення галузей і окремих джерел енергії та викидів). Це означає наявність ключових відмінностей від інших кадастрів, таких як національна звітність щодо викидів парникових газів відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) та кадастрів організацій. Ці відмінності будуть представлені у цьому модулі.

Саму концепцію базової лінії та масштабність роботи, що виконується для її побудови, слід визначати з урахуванням повноваження юрисдикції впливати на хід процесів та вибір технологій в межах своїх кордонів. Наприклад, коли йдеться про регіональний або національний рівень LEDS планування, то як правило, ці рівні мають достатньо повноваження аби впливати на рішення великих електростанцій щодо електропостачання. Це означає, що надання підтримки розробки базової лінії викидів парникових газів і забезпечення підготовки необхідної для оцінки заходів у відповідь на впровадження політики вимагають детальної обізнаності з системою електропостачання (PS). У випадку планування на муніципальному рівні, цей рівень повноважень, який дозволяє впливати та рішення великих електростанцій може бути відсутнім. А тому, базова лінія електропостачання може приділити більше уваги оцінці загального вмісту вуглецю в історичному і прогнозованому електроспоживанні в межах юрисдикції та джерелам попиту на електроенергію (щодо яких юрисдикція має більше повноважень для впливу). Цей тип даних базової лінії забезпечує основу для оцінки переваг енергоефективності та розподіленого виробництва електроенергії (малі електроенергетичні установки, розташовані на або поблизу місця


Контекст

Для планування LEDS базова лінія забезпечує контекст щодо внеску викидів, зроблених різними секторами - джерелами, а також окремими джерелами, які складають кожен сектор (як показано в попередньому розділі). Для кращого контексту базові лінії зазвичай можна також порівнювати з базовими лініями в інших юрисдикціях. Слід зазначити, що в деяких випадках це може викликати думку про те, що у глобальному масштабі внески викидів на певних територіях (певними юрисдикціями) є настільки мізерними, що жоден з впроваджуваних заходів у межах цієї юрисдикції (території) не матиме істотного впливу на проблему глобального потепління і подальшої зміни клімату. Наприклад, у Мексиці обсяг викидів у 2005 р. склав близько 1,5% від світових викидів CO2 , а в Нижній Каліфорнії - менше 3% від загальної кількості викидів у Мексиці (див. Ілюстрацію 3.4-1 нижче). Такі порівняння можуть часто спонукати до думки про те, що проблеми викидів парникових газів є проблемами когось іншого. Міжнародні дискусії нещодавно прийшли до розуміння диференційованої відповідальності серед розвинених країн та країн, що розвиваються. Це бачення припускає ймовірне збільшення викидів в країнах, що розвиваються, але траєкторія зростання цих викидів буде зовсім іншою (нижчою) від тих, що спостерігалися у минулому в розвинених країнах.

Mexico.jpg

Вихідні дані базової лінії

Усі базові лінії викидів будуються на основі низки базових ліній рушійних факторів викидів парникових газів. Для сектора електропостачання (PS), такі базові лінії включають щорічний обсяг генерації електроенергії, первинні енергоресурси, спожиті на електростанціях, і нетто-виробіток електроенергії. Додаткові вихідні дані базової лінії, що підтримують базові лінії викидів парникових газів у секторі електропостачання включатимуть втрати при транспортуванні та розподілі (Т&D), і попит на електроенергію (роздрібний продаж). Всі ці показники сектора PS використовуються для оцінки споживання первинних енергоресурсів, яка у свою чергу використовується для оцінки викидів парникових газів. Рушійні фактори діяльності та використання енергії у різних секторах різні. Упродовж усього модуля ми обговорюватимемо найбільш важливі рушійні фактори викидів для кожного сектора.

Сектори, що зазвичай включають до базової лінії

Національний

У національній звітності першу групу категорій, показаних у маркованому списку нижче, часто називають енергетичними секторами, так як більша частина виробництва, перетворення та використання енергії відбувається саме там. На національному рівні ці сектори будуть покривати тільки виробництво і споживання енергії. Використання палива в таких секторах, як сільське господарство, лісове господарство, або управління відходами часто буде включено в житлові, комерційні, інституційні або промислові сектори, через те, що часто дані національного рівня не розбиваються до рівня кінцевого споживання у цих секторах. На національному рівні викиди парникових газів від непаливних джерел горіння часто підлягають звітності в категорії “несировиниих секторів ”. Це включатиме метан з утримання тваринництва, звалищний газ і системи розподілу природного газу, а також викиди окису азоту із сільськогосподарських ґрунтів, процеси очищення стічних вод або промислові процеси без згоряння. Енергетичні сектори:

• Енергопостачання (ЕE) - електропостачання, теплопостачання, постачання палива

• Житлове, комерційне та інституційне (ЖКІ) використання палива

• Промислове використання палива

• Споживання палива транспортними засобами - дорожні транспортні засоби, повітряні, залізничні, комерційні морські судна Не енергетичні сектори:

• Промислові процеси без використання палива - в тому числі непаливні викиди сектора постачання палива

• Сільське господарство – ведення рослинництва і тваринництва

• Управління відходами - утилізація твердих відходів та очищення стічних вод

• Лісництво (та інше землекористування) і рибальство - землі лісового фонду та міські ліси

Хоча це трохи ускладнено, в національній звітності викиди від енергопостачання класифікуються в обох секторах - енергетичному та неенергетичному. Ця діяльність включає початкове добування енергії, передачу/доставку, обробку/ переробку, розподіл і споживання палива кінцевим споживачем. Фактичні джерела викидів парникових газів в цих секторах включають спалювання палива і джерела без згоряння. Джерела без згоряння включають неорганізовані викиди парникових газів (наприклад, виток метану при передачі та розподілі) і негорючий двоокис вуглецю (наприклад, від видобутку геотермальної енергії). Викиди парникових газів для споживання енергії приписуються до кінцевого користувача. Викиди для виробництва та постачання палива для кінцевого користувача розділені між сектором енергопостачання (джерела горіння палива) і неенергетичним сектором, таким як галузь постачання палива, підгалузь непаливного використання. Нерідко відбувається так, що викиди від транспортування палива відносять на транспортний сектор. Найпоширеніші види діяльності, що спонукають появу викидів парникових газів- за секторами,

National sectors.jpg

Субнаціональний

Для побудови базових ліній на субнаціональному рівні, слід прагнути розподілити використання енергії до належного кінцевого споживача. Це допомагає нам отримати найкраще розуміння того, де заходи пом’якшення можуть знизити викиди парникових газів. А саме, згорання палива в процесі обробки сільськогосподарських культур можуть віднести на сільськогосподарський сектор, а згорання палива під час проведення робіт на звалищ них полігонах на сектор управління відходами, інше. Такий рівень детальності у розподілі ресурсів не важливий для звітності національного рівня, втім набуває значення на субнаціональному рівні з огляду на необхідність точного на цілення політики планування. Більш детальний по-секторний опис джерел подається далі за текстом цього розділу.


Процес планування A:

фокус на енергетиці та технологічних процесах Охоплення: лише енергетичні сектори та промислові процеси

Облік : на основі виробництва, за винятком сектору електроенергії, де облік здійснюватиметься відповідно до споживання

Стислий висновок:

Процес A придатний саме для того, на чому здебільшого фокусувалися країни, що розвиваються, і легко застосовується для енергообумовлених питомих показників викидів парникових газів. Деякі країни можуть обмірковувати можливість використання цієї структури як відправної точки, а потім у майбутньому розширювати охоплення секторів та облік викидів.

Планування процес B:

Ширші енергетичні та LEDS цілі

Охоплення : енергетичні та неенергетичні сектори

Облік : процес A, додати енергетичний цикл

Стислий висновок:

процес B – за винятком додавання викидів енергетичного циклу - це стандартна практика, що використовується для субнаціональних планів Північно американських країн. Облік викидів енергетичного циклу, який включає викиди, що передують виробництву пропозиції палива (супутні викиди) часто застосовується в ході аналізу політики ; втім, не часто використовують в якості облікової структури базової лінії (що може призводити до важливих розривів між цими двома фазами LEDS планування). Найбільшим компонентом процесу планування B є енергія, що передує виробництву/парникові гази у спожитих матеріалах (яку можна почати оцінити завдяки використанню аналізу енергетичного циклу сектору управління відходами.

Процес планування C: Ширша енергія, LEDS та цілі сталого розвитку

Охоплення: енергетичні та не енергетичні сектори

Облік :усі сектори на основі виробництва та відповідно до споживання (обміркуйте можливість використання бази споживання в якості базової лінії )

Стислий висновок :

Процес C передбачає використання повного обліку заходів, спрямованих на зменшене споживання як енергії, так і матеріалів, а також місцевого використання місцевих джерел енергії, харчових продуктів та інших матеріалів. Вибір структури базової лінії, має відбуватися з урахуванням як цілей LEDS плану, так і людських ресурсів, спеціальних знань та графіку. Можливо найкраще починати зі структури, яка сприяє процесу планування A, а потім поступово розширювати охоплення до більш просунутих рівнів у відповідності до місцевих можливостей та цілей.

Викиди парникових газів від промислових процесів, 1990-2035; Асоціація урядів Південної Каліфорнії

Porte Riko.jpg