Парникові гази і глобальне потепління

Щоб усвідомити важливість планування стратегій СНВР, ми повинні спочатку зрозуміти базові наукові висновки щодо антропогенної зміни клімату. Деякі гази в атмосфері пропускають сонячне світло (короткохвильове ультрафіолетове випромінювання), але не дають теплу (довгохвильове інфрачервоне випромінювання) розсіюватися у позаземний простір, подібно до скла у теплиці, і тому їх називають парниковими газами (ПГ). Концентрації парникових газів в атмосфері коливаються природним чином, але протягом останніх двох сторічь вони зростають безпрецедентними темпами, переважно через діяльність людини, включно із видобуванням і спалюванням викопного палива, розчищенням земельних ділянок і деякими сільськогосподарськими практиками. Оскільки концентрації парникових газів зростають, комплекс землі та її атмосфери утримує більше тепла, що призводить до глобального потепління і пов’язаної з цим зміни клімату, а також змін у системах і структурах життєзабезпечення.

У нижченаведеній таблиці показані природні коливання рівнів двоокису вуглецю в атмосфері протягом останніх 450 тис. років, дані щодо яких отримані на основі вивчення кернів льоду. Вона також демонструє різке збільшення викидів за останні 200 років від початку сучасної індустріалізації. І, нарешті, вона показує прогноз концентрацій в атмосфері до 2100 року, на основі впливу людської діяльності. Зверніть увагу, що хоча концентрації СО2 в атмосфері протягом сотень тисяч років, за даними, отриманими з кернів льоду, показували значні коливання, поточні і прогнозовані концентрації двоокису вуглецю набагато перевищують рівні, які існували задовго до появи перших людей на землі.

Історичні дані щодо концентрацій двоокису вуглецю

Graph1.jpg


Потенціал глобального потепління (GWP) співвідносить "випромінювальну ефективність" кілограма інших ПГ з аналогічним показником кілограма СО2. Сам по собі, потенціал глобального потепління вимірює відносний вплив різних парникових газів на клімат в еквіваленті СО2 (СО2е) для випромінювального впливу, який інтегрується протягом різних проміжків часу. Двоокис вуглецю (СО2) є найбільш розповсюдженим із парникових газів, але стурбованість викликають також метан (CH4), окиси азоту (N2O) та антропогенні гази, такі як хлорфторвуглеводні. За даними П’ятого оціночного звіту Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК), 100-річний показник потенціалу глобального потепління для CH4 дорівнює 28, N2O — 265, а відповідний показник для антропогенних сполук, включно з вуглецем, фтором і хлором складає від сотень до десяти тисяч і більше за шкалою, де показник для СО2 дорівнює 1,0 Наприклад, найновіші показники потенціалу глобального потепління у П’ятому оціночному звіті МГЕЗК: Climate Change 2013, The Physical Science Basis (Зміна клімату 2013, База природничих наук)


Процес СНВР спрямований на використання потенційної синергії між різними цілями, які часом конкурують між собою і вимагають компромісів. Завдяки поглибленому розумінню, відбору, структуруванню, оцінці та виконанню конкретних дій, процес СНВР дає змогу одночасно досягти багатьох цілей.

Цілі СНВР можуть включати конкретні підходи до покращення економічної, енергетичної, ресурсної та екологічної безпеки. Наприклад:

• розширене економічне зростання, зростання доходів, зайнятість і продуктивність праці;

• розширена мобілізація сталого і надійного економічного зростання і сегментів ринку;

• створення нових робочих місць у "зелених", "чистих" або низьковуглецевих галузях і/або економічна реструктуризація з наголосом на "зелених" і низьковуглецевих галузях;

• заміна використання викопного палива використанням відновлюваних видів палива і палива з низьким рівнем викидів, і розвиток відновлюваних джерел енергії;

• збільшення внутрішнього виробництва енергії, диверсифікація і зменшення імпорту викопних енергоносіїв;

• скорочення викидів парникових газів з багатьох джерел і секторів;

• зменшення забруднення повітря і води на місцевому і регіональному рівнях;

• зменшення споживання води, земельних та інших природних ресурсів;

• покращення міського і сільського середовища та умов життя, а також покращення стану здоров’я міських і сільських мешканців.

Circle1.jpg


Застосування стратегій експертного проектування є критично важливим для вибору і проектування заходів СНВР, які можуть покращити різні аспекти економічного розвитку. Це є приклад шести емпіричних результатів із регресивного аналізу широкого спектру макроекономічних аналізів планів дій з питань зміни клімату на рівні штатів США. Макроекономічний аналіз був застосований до понад тисячі конкретних варіантів і механізмів секторальної політики у широкій вибірці штатів з різних регіонів. Позитивна макроекономічна динаміка була пов’язана із шістьма окремими стратегіями, які можуть бути використані для розуміння того, як вибирати і проектувати конкретні підходи всередині секторів для підвищення зайнятості, доходів і зростання.

6vantages.jpg


Джерело: Світовий економічний форум, Сценарії для України, квітень 2014р.

Ukraineparity.jpg


Секторальне покриття процесу LEDS

Sectoralcoverage.jpg


Одним із важливіших засвоєних уроків із пов’язаних з СНВР процесів за минуле десятиліття є важливість створення широкого спектру можливостей вибору. Включення як традиційних, так і інноваційних підходів, і надання свободи вибору відомствам і зацікавленим сторонам з метою досягнення цілей і задач, які є унікальними для кожної країни та її обставин. Завдяки розширенню можливостей вибору для охоплення всіх секторів, усіх механізмів і всіх рівнів уряду, підвищуються шанси виявлення та розробки успішних дій, щоб досягти поєднання важливих нових цілей. Процесам планування, що є обмежувальними і не допускають повного діапазону можливостей вибору, важче досягти успіху.

Compilation1.jpg


Орієнтація на власний інтерес

Іншим визначальним фактором успіху є орієнтація на власний інтерес. СНВР створює послідовну, але таку що піддається модифікації структуру для забезпечення розробки найкращих практик і найкращих варіантів політики та механізмів для досягнення поточного бачення, пріоритетів і потреб кожної країни. Крім того, цей процес дає змогу підсилення і розширення цих цілей для вирішення нових потреб і викликів, особливо тих, які знаходяться на перетині екологічних, енергетичних, ресурсних та економічних проблем.

Circle2.jpg

Лідерство згори

Оскільки питання, пов’язані з комбінованими цілями в економічній, енергетичній, ресурсній та екологічній сферах є нерідко складними, суперечливими і неврегульованими, вони вимагають поєднання дуже високого рівня лідерства, а також різноманітних практичних знань, які можна знайти на рівні відомств і зацікавлених сторін.

Leadershipabove.jpgЕфективний процес "знизу-догори"

Відкритість і прозорість процесів також є критичним детермінантом успіху. Процеси, які забезпечують явний і відкритий процес вироблення рішень, також гарантують високі рівні об’єктивності і творчості. Вони також забезпечують вищі рівні підтримки та успішності впровадження. Структура аналізу стратегій СНВР є поетапним процесом, який переходить від базових ліній через вибір варіантів політики та аналіз, відповідно до встановлених принципів і рекомендацій щодо кількісних параметрів. Він здатний забезпечити послідовність аналізу, а також індивідуалізацію конкретних варіантів політики та механізмів, які розглядаються.

Efficientchain1.jpg

Інвестиції і гарантії зайнятості

На нижченаведеній ілюстрації показано вимоги щодо потоку прямих інвестицій і переваги для зайнятості напрямків політики за секторами економіки. Також показані витрати прямих інвестицій на штатне робоче місце (за працівником-роками) за період від теперішнього часу до 2030 року: інвестиції створюють робочі місця за сприятливими інвестиційними ставками. Сукупна інвестиція у всі сектори створювала б робочі місця за ставкою у приблизно 24 тис. дол. США на кожне, причому найбільш економічно ефективними є напрямки політики у житловому, комерційному і промисловому секторах (ЖКП), за якими йдуть напрямки політики у сільському господарстві, лісовому господарстві та управлінні відходами (СЛВ). Політика на транспорті та у секторі землекористування (ТЗК) є більш коштовною з огляду на вартість інфраструктури, якої вимагають деякі заходи, а також обсяги електроенергії і теплопостачання є вищими, ніж у середньому, з причини великих капітальних вкладень, яких вимагають електростанції, що використовують відновлювані джерела енергії (біомаса, геотермальна, енергія води, сонця і вітру). У більшості випадків, ці норми прибутку від створення робочих місць є набагато нижчими за традиційні інвестиції в економічний розвиток.

Jobs.jpg