Приклади багатокритеріального аналізу

На нижченаведеній ілюстрації показана частина секторального каталогу для сільського, лісового і рибного господарства (AFF) із заповненою матрицею багатокритеріального аналізу, аналогічною до показаної вище для сектору енергопостачання. Першими критеріями є такі:

• Верхня межа (%) викидів ПГ у 2035 р. за інерційним сценарієм: оцінка відбіркового рівня потенціалу скорочення викидів парникових газів на відсотковій основі порівняно з загальними викидами за інерційним сценарієм у 2035 році. Це кількісне значення базується на сумарних викидах базової лінії викидів парникових газів (див. Модуль 3) та експертній оцінці технічного або ринкового потенціалу цієї політики. Значення 7210 ТгСО2е являє собою сумарні викиди парникових газів 2035 року від базової лінії.

• Реалістичний відбірковий потенціал: базується на вищенаведеній верхній межі; проте цей критерій включає поправку на основі експертної оцінки ймовірного потенціалу зниження, якого можна досягти за допомогою політики, з урахуванням здійсненності технічних, економічних або політичних питань. Іншими словами, поправка вводиться для врахування вірогідного ступеня проникнення політики. Наприклад, ступінь проникнення може виключати певну частину сукупності джерел, вирішення проблем якої коштувало б надто дорого.

• Індикатор мікроекономічних витрат/економії: цей напівкількісний критерій ґрунтується на мета-аналізі аналогічних напрямків політики і результативності витрат, які очікуються у ході їх імплементації ($/тCO2e скорочення). Значення можуть бути негативними або позитивними. Негативні значення вказують на очікувану чисту суспільну економію.

• Потенційний макроекономічний вплив до 2035 року: ці якісні критерії ґрунтуються на оцінці вірогідного впливу на загальну економічну активність (валовий національний або регіональний продукт) і ріст зайнятості. Значення можуть бути в діапазоні від дуже позитивних (++) до дуже негативних (--). Поточні значення, подані в інструментарії, базуються на результатах інструменту макро-відбору (Macro-ScreeningTool) Центру кліматичних стратегій (CCS). Цей інструмент базується на емпіричному огляді результатів макроекономічного аналізу багатьох дій стосовно розвитку з низьким рівнем викидів, які містяться у планах дій щодо зміни клімату на рівні штатів США. Зверніть увагу, що деякі напрямки політики ще не досліджувалися на макроекономічному рівні і позначені літерою U (невизначений).

• Потенційний вплив на здоров'я і довкілля на місцевому рівні: цей якісний критерій може відображати численні кінцеві пункти, такі як забруднення повітря, забруднення води та інші. Діапазон значень — від дуже позитивного (++) до дуже негативного (--).

• Відбір за вуглецеємністю у 2035 році: цей кількісний критерій базується на описаному вище реалістичному потенціалі відбору, але ділить очікувані показники зменшення викидів парникових газів на прогнозований валовий продукт штату/регіональний продукт і подає оцінку у грамах (г) СО2е/$2010. Обсяг скорочення можна порівняти з вуглецеємністю за інерційним сценарієм для 2035 року, який показаний на рівні 336 г СО2е/$2010 вгорі колонки.

• Потенційний вплив на цілі чистої енергії: це якісний критерій, який оцінює вплив політики на існуючу мету чистої енергії для області дослідження. Наприклад, мету щодо виробництва відновлюваної енергії. Значення знаходяться в діапазоні від дуже позитивних (++) до дуже негативних (--).

У деяких випадках існує потреба проведення певного роду процесу визначення пріоритетності до завершення розробки базової лінії в умовах обмеженого часу і ресурсів, які можна присвятити бенчмаркінгу інших показників. У таких випадках, процес відбору все ще може бути проведений; проте він стає набагато більш якісним за природою і керується інформацією від експертних зацікавлених сторін щодо кожного критерію.

У 2008 році, Центр кліматичних стратегій (CCS) надавав допомогу штату Міннесота у створення кліматичного плану дій. У 2014 році Центр кліматичних стратегій почав надавати допомогу цьому штату в оновленні плану до більш широкого багатоцільового формату, який би відповідав потребам нового керівництва та умовах, включно з цією серією ключових показників, які стосуються процесу LEDS.

Підсумок з переліком пріоритетних політик, вибраних для оновлення процесу планування 2014 року для штату Міннесота показаний на ілюстрації

Заповнена матриця багатокритеріального аналізу; каталог політик у секторі сільського, лісового, рибного господарства Sample.jpg


Priorities.jpg


Варіанти пріоритетів штату Міннесота

Minesotasamples.jpg


Багатокритеріальний аналіз ВВП порівняно з відбором за мікро-індикаторами

Bubbles.jpg


Павутинні діаграми є ще одним способом візуального порівняння результатів відбору напрямків політики. Приклади павутинних діаграм показано нижче на ілюстрації нижче. Кілька недоліків павутинних діаграм порівняно із бульбашковими:

1. Необхідність використовувати показники у досить подібному діапазоні значень;

2. Нездатність відображати негативні значення. Для будь-якого типу візуалізації, може виникнути потреба певної трансформації значень, які показані у матриці багатокритеріального аналізу, щоб забезпечити можливість побудови діаграми.

Приклади павутинних діаграм багатокритеріального аналізу

Multianalyse.jpg

Як правило, огляд результатів багатокритеріального аналізу здійснюється технічними робочими групами секторального рівня, які після цього надають список їх пріоритетів дорадчій групі планувального процесу (наприклад, список із 10 пріоритетних позицій). Після цього дорадча група зробить остаточне визначення щодо пріоритетного списку напрямків політики на основі поєднання внеску від технічних робочих груп і врахування бюджету і строків проекту. Цей визначений за пріоритетністю список секторальних варіантів політики буде предметом подальшого аналізу і дизайну протягом решти планувального процесу LEDS, за додаткової підтримки аналізу прямого і непрямого впливу з використанням інструментів з інструментарію планування СНВР

Багатокритеріальна оцінка охоплює ряд етапів. Група планування спочатку проводить огляд каталогу дій, а потім вносить доповненням там, де на їх думку, існують прогалини. Група також може вирішити згрупувати або розбити варіанти для сприяння кращому розумінню та їх ранжируванню експертами. Процес присвоєння кількісних, напівкількісних або якісних значень всім критеріям для кожного варіанту політики може вимагати двох-трьох ітерацій для досягнення пункту, в якому група буде відчувати, що зробила все розумно можливе для інформування свого вибору щодо ранжирування окремих варіантів у їх порівнянні один з одним. Ітеративний характер багатокритеріального аналізу показаний у підсумковому вигляді на нижченаведеній ілюстрації. Багатокритеріальний аналіз відіграє надзвичайно важливу роль у плануванні дій LEDS завдяки з’єднанню базових ліній і потенційних варіантів, які можуть пересувати базові лінії, із конкретними варіантами і дизайнами, які можна піддати тестуванню шляхом аналізу прямого і непрямого впливу.

Ітерація багатокритеріального аналізу при відборі політики LEDS, початковому дизайні та удосконаленні

Multi.jpg