Планування і організація

Планування стратегій СНВР, як правило, здійснюється сектор за сектором, включно із діями, що охоплюють усі сектори, хоча галузеві розмежування і число секторів може різнитися залежно від юрисдикції. Наприклад, промислова область іноді виділяється як окремий сектор, так само як і водне господарство. В межах кожного сектора можливий ряд різних потенційних варіантів щодо зниження викидів парникових газів і вони вказуються у каталозі варіантів політики (або аналогічній базі даних).

В межах кожного сектора можливий цілий ряд різних варіантів політики або дій із зменшення викидів парникових газів, і для кожного варіанту можуть застосовуватися один чи більше механізмів реалізації — тобто, методів впровадження напрямків політики, які дозволяють таким напрямках політики досягти їх цілей. Наприклад, впровадження відновлюваних джерел електроенергії можна досягти через добровільні угоди з місцевими комунальними підприємствами, через обов’язкові стандарти портфелю відновлюваних джерел на рівні держави, регіону чи міста, яких має дотримуватися кожен постачальник електроенергії, та/або через імплементацію стимулюючих тарифів, які створюють цінові стимули для впровадження виробниками енергії відновлюваних джерел електропостачання. Загальне поєднання конкретних напрямків політики і механізмів у межах кожного сектора утворює планувальний портфель, який містить кінцевий план дій СНВР. Його можна порівняти з інвестиційним портфелем і він дає змогу використовувати механізми управління ризиком і непевністю з тим, щоб максимально збільшити реальний результат плану дій та окремих його напрямків політики порівняно із заданими характеристиками. Іноді це можна описати як різницю між використанням "срібної кулі" і " срібної картечі".

СНВР є необхідними на цілому ряді просторових рівнів, оскільки багато типів реальних напрямків політики допускають імплементацію на конкретних рівнях, а напрямки політики на різних рівнях обов’язково повинні інтегруватися, щоб бути результативними:

• Місцевий — планування муніципального землекористування для сприяння використанню низьковуглецевих видів транспорту і зелених джерел енергії;

• Регіональний — провінційні напрямки політики щодо фінансування чи комунальних послуг для сприяння інвестиціям в енергоефективність або стимулювання відновлення лісових насаджень;

• Національний — стандарти щодо транспортних засобів або побутової техніки, що застосовуються на загальнонаціональному рівні, або загальнодержавні вуглецеві податки.


Координація між рівнями часто є критичною для максимального підвищення результативності планів СНВР і необхідно упевнитися, що варіанти політики на різних рівнях не суперечать один одному щодо їх спрямованості та застосування, і працюють у синергії для максимального зниження викидів парникових газів. Досягнення цього вимагає ясного і результативного спілкування щодо тематики СНВР від розробників політики та інших сторін, які реалізують політику в різних юрисдикціях. Іноді це ще називають національною та суб-національною інтеграцією.


Лідерство згори, створення знизу

Ініціювання керівництвом на високому рівні є необхідним для забезпечення адекватних рівнів і спроможності щодо участі і технічної підтримки для складного послідовного процесу вироблення рішень. Останні фіксуються і явним чином формуються у проектній специфікації багатоцільового процесу прийняття рішень. Щоб бути успішним, процес планування дій повинен визначити детальну проектну специфікацію процесу і підходи на самому початку процесу планування і за повної підтримки вищого керівництва, яке ініціювало цю діяльність.


Поетапний процес

Процес СНВР являє собою серію послідовних пов’язаних кроків, кожен з яких включає ряд концепцій, методів, інструментів і вимагає технічної та оптимізаційної допомоги. Протягом минулого десятиліття Центр кліматичних стратегій (CCS) розробив широко застосовуваний 10-кроковий процес і пов’язаний з ним інструментарій для комплексного, багатоцільового, кліматичного, енергетичного та економічного планування дій та аналізу, такий як СНВР. Цей 10-кроковий процес, показаний на нижченаведеній Ілюстрації нижче може застосовуватися на національному чи суб-національних рівнях, а також для всіх секторів або ж окремих секторів і напрямків політики з метою підтримки рішень відомств і зацікавлених сторін.

Stages LEDS.jpg

Аналітичний компонент процесу СНВР охоплює відбір, проектування та оцінку дій СНВР і його у підсумковому вигляді можна звести до таких чотирьох основних кроків:

1. Базисні лінії або тенденції інерційного сценарію для ключових напрямків діяльності, цілей та метрики;

2. Визначення повного спектру потенційних варіантів і механізмів, які можуть бути використані для переміщення базисних ліній у більш сприятливому напрямку з подальшим відсіюванням для отримання більш вузького комплексу найвищих пріоритетів у кожному секторі, які мають найбільшу ймовірність досягнення цілей через подальше проектування і тестування;

3. Тестування проекту варіанту початкової політики і механізму через прямий аналіз впливу, який часто називають оцінкою економічної ефективності або мікроекономічної оцінкою, включно із тестуванням на індивідуальному та об’єднаному рівні для варіантів в окремому секторі і для всіх секторів, з подальшим повторенням цієї процедури, яке дозволяє протестувати альтернативні підходи до проектування, де є необхідним покращення ефективності;

4. Тестування непрямого впливу напрямків політики і механізмів, яке зазвичай включає макроекономічний вплив, з подальшим повторенням процесу за потреби.

Інструменти базової лінії ПГ:

Серія книг Excel для розробки історичних і прогнозованих викидів ПГ для кожного сектора. Вони містять аркуші для введення даних і результатів на основі секторів, а також додаткові інструменти аркушів та інструкції для розробки вхідних даних для прогнозування на секторальному рівні;

Каталоги політики секторального рівня: книги секторального рівня, що містять початковий пакет напрямків політики для розгляду при плануванні LEDS, включно із описом кожного з них;

Відбір політики: у книзі Модуля синтезу інструментарію це є розширення до каталогів політики, які використовуються для керівництва у багатокритеріальному аналізі (БКА) всіх напрямків політики у каталогах для допомоги у виборі визначеного за пріоритетністю пакету напрямків політики для аналізу у Плані СНВР;

Встановлення планового показника щодо ПГ: також міститься у Модулі синтезу, це є розширення з відбору політики; цей інструмент зводить і порівнює розрахункові показники зниження викидів парникових газів відбіркового рівня для вибраних напрямків політики з базовою лінією ПГ та альтернативними плановими показниками щодо зниження викидів;

Книги мікроекономічного аналізу: книги Excel секторального рівня, які забезпечують підтримку аналізу витрат і результатів (чисті прямі суспільні витрати/результати);

Інтегровані результати для економіки в цілому: набір інструментів в рамках Модуля синтезу інструментарію СНВР, який допомагає інтегрувати всі результати на рівні політики до повних показників скорочення викидів ПГ і витрат для всієї економіки.

Підхід 3E

Ключовими висновками цього звіту є, зокрема, такі:

•Заходи низьковуглецевої політики на рівні штатів і національному рівні виявилися успішними щодо зменшення викидів ПГ у масштабах країни, незалежно від змін в економіці. Крім того, існують додаткові потенційні можливості для цього.

•Належним чином вибрані і запроектовані напрямки політики можуть дати чистий позитивний ефект для економіки, енергетичної безпеки і сталого розвитку, а також зменшення забруднення навколишнього середовища.

•Ці заходи у своїй сукупності дають значну користь з точки зору макроекономіки, енергетичної безпеки та екології.

•Можна визначити комплексний набір заходів у кожному секторі, який самостійно дасть чисті позитивні результати для економічної, енергетичної та екологічної безпеки завдяки належному вибору, проектуванню та імплементації.

Метрика

Кожна з цілей процесу СНВР може буде переведена у ряд конкретних показників продуктивності, які використовуються у відборі і розробці конкретних варіантів і механізмів політики. Це забезпечує узгодження кінцевих рекомендацій щодо політики і механізмів з початковими цілями і задачами. Це також дає змогу використовувати емпіричні та експертні інструменти для об’єктивного тестування та оцінки варіантів політики, що запобігає упередженості і відкриває дорогу до контрінтуїтивних висновків.

Peculiarities.jpg

Кожен із 10 кроків процесу планування дій містить конкретний обсяг і зміст заходів, який може бути відображений у загальному робочому плані всього процесу. Цей робочий план повинен бути укладений до запуску процесу і через активне обговорення з лідерами та учасниками процесу, за підтримки експертів з планування і розробки багатоцільових рішень. В наявності є шаблони для підтримки розробки робочого плану і пов’язаного обсягу та змісту заходів для кожного кроку в його рамках для України.

Basic.jpg


На початковому етапі плани дій щодо зміни клімату, як правило, у першу чергу робили наголос на зниження викидів парникових газів порівняно із початковою прогнозованою базовою лінією. Останню можна було б порівняти з верхньою щелепою алігатора, причому нижня щелепа відображала б сценарій зміщення нової базової лінії в результаті бажаних наслідків

Crocodile.jpg

Аналітичний процес для напрямків політики і дій СНВР

ThisPC.jpg


Інструментарій СНВР містить такі інструменти і шаблони:

Інструменти базової лінії ПГ:

Серія книг Excel для розробки історичних і прогнозованих викидів ПГ для кожного сектора. Вони містять аркуші для введення даних і результатів на основі секторів, а також додаткові інструменти аркушів та інструкції для розробки вхідних даних для прогнозування на секторальному рівні;

Каталоги політики секторального рівня: книги секторального рівня, що містять початковий пакет напрямків політики для розгляду при плануванні СНВР, включно із описом кожного з них;

Відбір політики: у книзі Модуля синтезу інструментарію це є розширення до каталогів політики, які використовуються для керівництва у багатокритеріальному аналізі (БКА) всіх напрямків політики у каталогах для допомоги у виборі визначеного за пріоритетністю пакету напрямків політики для аналізу у Плані СНВР;

Встановлення планового показника щодо ПГ:

також міститься у Модулі синтезу, це є розширення з відбору політики; цей інструмент зводить і порівнює розрахункові показники зниження викидів парникових газів відбіркового рівня для вибраних напрямків політики з базовою лінією ПГ та альтернативними плановими показниками щодо зниження викидів;

Книги мікроекономічного аналізу:

книги Excel секторального рівня, які забезпечують підтримку аналізу витрат і результатів (чисті прямі суспільні витрати/результати);

Інтегровані результати для економіки в цілому:

набір інструментів в рамках Модуля синтезу інструментарію СНВР, який допомагає інтегрувати всі результати на рівні політики до повних показників скорочення викидів ПГ і витрат для всієї економіки.


Ряд із шести показників енергетичної безпеки використовувався для відбору і проектування рекомендацій щодо політики, розроблених за допомогою рекомендації щодо плану дій штату відомствами і зацікавленими сторонами. Шляхом повторних процедур проектування і тестування були розроблені напрямки політики і механізми для досягнення покращень та енергетичної безпеки практично по всім показникам в межах секторів. Оскільки кожен із цих варіантів політики також розроблявся для зміцнення економічної та екологічної безпеки, висновки дають переконливі свідчення того, що енергетична безпека не повинна розглядатися як компроміс, а має, навпаки, вважатися потенційним фактором синергії.


Improvement.jpg

Щоб досягти успіху, напрямки політики і механізми вимагають належних інвестицій. У багатьох випадках це буде вимагати нових потоків інвестицій від нових донорів. В ідеалі, відбір, проектування та аналіз напрямків політики та механізмів повинні містити потреби у фінансуванні та інвестиціях протягом усього процесу планування. Завдяки цьому, процес плану дій може пов’язувати політику і шляхи інвестування. Це є особливо важливим сьогодні, оскільки джерела фінансування для використання в політиці щодо плану дій СНВР будуть, ймовірно, вимагати значного рівня інновацій і диверсифікації.

Investment1.jpg

Аналітична структура поетапного процесу

Sequenceprocess.jpg