Complex 2.jpg


В Україні висока енергоємність (Загальне первинне споживання електроенергії на один долар ВВП, тисяча британських одиниць теплоти/2005 доларів США) Джерело: IEA 2010 Україна сильно залежить від імпорту (Загальне споживання електроенергії як процент від внутрішнього виробництва) Україна Російська Федерація, Катар Існує значна кількість показників усталеності ресурсів, у тому числі шість показників, що наведено нижче: • Кількість/Дефіцит

• Якість/Здоров'я

• Довговічність

• Стійкість (Еластичність)

• Вторинне використання

• Відновлюваність

Справедливість і рівність часто визначають політичну й економічну життєздатність нових дій, і можуть включати в себе безліч показників, таких як:

• Рівень добробуту

• Соціальний статус

Кроки

Для визначення цілей необхідно здійснити кілька основних кроків, в тому числі:

• Визначити методи, інструменти, процес прийняття рішення, учасників цього процесу

• Розробити базові лінії і потенційні сценарії варіантів реагування

• Оцінити вплив сценаріїв на цілі, провести ітерації процесу для завершення угод

• Започаткувати процес детального планування, і за необхідності, оновлення цілей

Протоколи рішень про охоплення питань, цілей, показників, методів і джерел даних повинні бути розроблені з самого початку процесу планування. Наприклад, рішення високого рівня по цілям і їх конкретне формулювання має бути зроблено із залученням органів влади, в той час як визначення методів/інструментів/ джерел даних найчастіше краще всього робити спеціальними технічними робочими групами, які мають необхідні знання для того, щоб надати рекомендації передових практик/джерел.

Методи

Визначення цілей може виконуватися за допомогою багатьох методів, і самі методи можуть поєднуватися у разі необхідності. Загальні категорії методів і спеціальних методик включають таке:

• Прогнозування: підхід знизу-вгору, який передбачає майбутні наслідки варіантів реагування на базові лінії.

• Ретроспективний аналіз: бачення на основі підходу зверху-вниз, яке працює у зворотному напрямку від майбутніх бажаних умов і можливих наслідків варіантів реагування.

• Порівняння: порівняльні показники і стандарти інших країн або з інших питань, із застосуванням до країн або питань, які розглядаються, шляхом певної комбінації підходів.

• Змішані форми: поєднання кращих елементів кожного підходу для задоволення унікальних потреб процесу планування.

• Різні покоління

• Розмір бізнесу

• Особливі групи населення

• Особливі території

Досяжність цілі часто є одним з найважливіших елементів її визначення. Цілі мають бути встановлені таким чином, щоб мати можливість для їх успішної реалізації і враховувати отриманий раніше досвід.

Інші приклади включають в себе недавній пілотний проект розвитку з низьким вмістом вуглецю для Чунцин, Китай. Центр кліматичних стратегій підтримав Китайську академію наук, Інститут політики та управління в його розробці. В проекті було представлено оцінку очікуваних впливів набору політик 12-го п'яти річного плану щодо енергії (енергоємність промисловості), впливу економіки та парникових газів (інтенсивність викидів вуглецю) і д. . Окрім базових ліній енергоємності та інтенсивності викидів вуглецю результати проекту будуть допомагати провінційним плануючим органам в мати інформацію про ймовірні часові рамки для піку викидів вуглецю, для її подальшого використання у формулюванні цілей і нових політик, що стосуються питань 3E.

Демократична Республіка Конго розробила наступні цілі:

• Диверсифікувати джерела енергії в напрямку збільшення частки відновлюваних джерел енергії та каналів місцевого постачання і розподілу з вищою доданою вартістю; Забезпечити енергетичну безпеку, доступність, надійність; розширити зв'язки з секторами екологічного лісового господарства, промисловим, житловим та іншими секторами.

• Розширити існуючий доступ до електроенергії з 9 відсотків до вищого показника; збільшити використання сонячної енергії для вуличних ліхтарів і побутових цілей, (гаряча вода, приготування їжі, техніка, відповідне обладнання) і схем для сприяння індивідуальному виробництву сонячної енергії для її постачання в електромережу за певну оплату або за отримання балансових компенсацій; Міні ГЕС і мікро ГЕС у 1000 сучасних селах на рік; оцінка ефективності дров'яної печі і системи деревного вугілля.

При визначенні INDC для України слід враховувати такі аспекти:

• Основний фокус на скорочення викидів парникових газів

• Обмежена технічна складова, пошук переваг

• Розуміння необхідності використання принципу «розумної достатності» (задовольнятися мінімумом)

• Сценарії як основа діяльності

• Проект для подальшого доопрацювання

• Ітерація і аналіз чутливості

• Рушійними силами є відомства, експерти та моделі

Найкращим джерелом інформації на підтримку підготовки прогнозу є опубліковані дослідження (звісно, якщо такі існують). Комунальні підприємства з постачання електроенергії, палива та водопостачання часто проводять свої власні дослідження з оцінки потреб щодо майбутнього розвитку інфраструктури та постачання пального і води. Крім того, відомства, які здійснюють планування у відповідному секторі (ах) також часто проводять свої власні дослідження майбутнього зростання викидів. Тоді як у країнах, що розвиваються ресурси на проведення такої роботи обмежені або не виділяються. Це означає необхідність розробки методів для проведення оцінки ймовірних шляхів та темпів зростання викидів, яка особливо актуальна для підготовки довгострокового прогнозу (наприклад на 10-15 років вперед). У деяких випадках короткострокові прогнози можна готувати на основі відстеження тенденцій останніх історичних видів діяльності у базовій лінії (споживання енергії, діяльність пов’язана з подорожами та пересуванням, сільське виробництво, накопичення відходів, інше).

В залежності від наявності даних при підготовці довгострокових прогнозів можливо доведеться покладатися на прямолінійні спроектовані показники, що прив’язані до демографічних прогнозів (наприклад, ріст населення, економічне зростання). Ці прогнози не містять припущень щодо істотних змін у звичайному ході діяльності, але, на скільки це можливо, включають нещодавно схвалені політики та дії. Для того, щоб у довгострокових пронозах врахувати невизначеності ми повинні передбачити основні зміни в політиці. Кожен з наведених далі стандартів, наприклад, таких як нові економічні стандарти для пального транспортних засобів, електрифікація парку транспортних засобів, стандарти відновлюваної енергії у секторі електропостачання або стандарти вмісту вуглецю для пального може істотно вплинути на обсяг прогнозованих викидів у секторі .

Кадастр електропостачання та його прогноз

Для того, щоб належно охарактеризувати історичну систему генерації електроенергії та пов’язані з нею викидів парникових газів потрібна значна кількість даних. Джерела даних залежать від конкретної країни. На регіональному рівні одним із джерел даних є статистика національного рівня, яка відображає первинне споживання енергії; втім, часто цього виявляється недостатньо і потрібно мати дані з місцевих відомств чи самих комунальних підприємств. Для отримання належного рівня національних даних потрібні наступні дані з місцевих джерел: дані щодо споживання пального, валова та нетто кількість генерованої електроенергії, конкретні властивості характеристик пального (тип вугілля, вміст енергії у природного газі), історичні дані продажу за кожним із секторів споживання, та дані щодо імпорту та експорту електроенергії. На ілюстрації 3.7-1 показано приклад переліку вхідних даних щодо постачання електроенергії для первинного споживання енергії та нетто генерації. Перелік даних охоплює 1990 – 2013 рр. Фактори викидів можна отримати з різних джерел; втім, ми радимо використовувати джерела рекомендовані Міжурядовою групою експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК). Модуль посібника базової лінії з планування LEDS для сектору постачання електроенергії включає запропоновані вихідні величини. Втрати при транспортуванні та розподілі обраховуються безпосередньо з оціночних значень загальних обсягів постачання у системі (нетто генерація + імпорт – експорт) мінус загальна сума продажу. Також, якщо з місцевих джерел можна отримати дані про гексафлорид сірки (SF6) то слід зібрати та додати до переліку втрати з систем транспортування та розподілу. Історичні дані щодо:

•Генерації та споживання палива за 1990-2012 (або дані за останній рік по якому є дані )

oПо електростанції або згруповані за типом палива

oДля потужностей теплоелектростанцій (CHP), які постачають енергію в мережу – необхідно розділити енергоспоживання для вироблення електроенергії по відношенню до корисної тепловіддачі

oВключити нетто генерацію з відновлюваних джерел енергії

•Імпорт та експорт електроенергії

•Деталі щодо палива: особливо вугільного типу

•Історичні продажі електроенергії за сектором кінцевого споживання

•Фактори викидів

•Втрати при транспортуванні та розподілу (T&D) визначені з: (нетто генерація + імпорт – експорт) – загальний обсяг продажу

•Втрати SF6 з систем транспортування та розподілу


Приклади вхідних даних щодо електропостачання

Heat energy.jpg

Підвищення попиту на електроенергію становить загальний рушійний фактор викидів сектору постачання електроенергії. Часто інформацію щодо очікуваного зростання рівня продажу можна отримати з досліджень місцевих комунальних підприємств. Також з метою оцінки майбутнього зростання попиту на електроенергію можна використовувати модулі посібника з планування LEDS, що стосуються секторів попиту (житловий, комерційний та інституційний, промисловий сектор та транспорт), які потім використовувати як вхідний ресурс для модулю базової лінії для підсектора електропостачання (ES). Це, насправді, і є той бажаний метод для забезпечення узгодженості між підходами прогнозування, що використовуються для постачання енергії та секторів попиту.

Основна сукупність вхідних складових прогнозу сектору електроенергії - це очікування щодо того якою буде система електроенергії за умов звичайного ходу діяльності. Знову ж таки дослідження місцевих комунальних підприємств або ж їхні контракти часто є найкращими джерелами інформації щодо додавання нових потужностей, виведення потужностей з експлуатації або запровадження використання відновлюваних джерел енергії.

Також можна очікувати зміни до існуючих генераційних потужностей, наприклад змін використовуваного палива або підвищення ефективності. У тому випадку якщо країна історично виступала в ролі експортера електроенергії, то має сенс припустити, що вона робитиме це і надалі; втім, однаково бажано проконсультуватися з експертами тамтешніх комунальних підприємств. Потребу у майбутньому імпорті слід оцінювати виходячи з різниці між сукупним попитом та нетто генерацією усіма генераційними потужностями країни ( в тому числі за використання відновлюваних джерел енергії). Як і у випадку імпорту, так і експорту слід проводити консультації місцевим експертами з комунальних підприємств або ж конкретного відомства для того, щоб визначити типи задіяної до цих процесів електроенергії (наприклад, імпорт з гідроелектростанцій або ж електроенергії виробленої за використання вугілля).

Кадастр та прогноз для житлового, комерційного та інституційного сектору

Основна увага цього сектору приділяється згоранню палива у житлових, комерційних та інституційних будівлях (RCI). Під час деяких процесів планування споживання пального у промисловому секторі також може включатися до цього сектору (і тоді він уже називається житловим, комерційним та інституційним та промисловим сектором); втім у Китаї у ході планування СНВР, промисловість виділяється як окремий сектор, що поєднує споживання палива та викиди технологічних процесів. Для того, щоб отримати повний контекст ситуації щодо використання енергії та пов’язаних з цим впливами парникових газів на сектор, поширена практика надання стислого викладу даних та таблиць, які включають як викиди пов’язані зі згоранням палива, так і викиди пов’язані зі споживанням електроенергії. У цьому процесі слід візуально проілюструвати спів падіння (накладення) викидів, пов’язані зі споживанням електроенергії з викидами під сектора енергопостачання (зазвичай це робиться за використання штрихування на підсумкових таблицях). Звичайні джерела даних для кадастрів складаються з національного рівня статистичних даних, які розбиваються на регіональний або муніципальний рівні (такі, наприклад, як енергетичні баланси провінції у Китаї). Доволі звичним явищем є поєднання комерційного та інституційного під секторів; втім, за наявності усі дані щодо згоряння палива слід відстежити до найбільшого рівня деталізованості. Це питання набуває особливої ваги під час відбору політики, її розробки та аналізу Вимоги до даних кадастру:

• Згоряння палива за секторами

o Викопне паливо

o Біомаса

o Інші біопалива (біогаз та рідке біопаливо)

• Коефіцієнти викидів

• Представлення викидів з точки зору попиту

o По секторальний попит на електроенергію

o Вуглецемісткість постачання електроенергії

Прямі викиди зі споживання палива житловим, комерційними та інституційними сектором; Нижня Каліфорнія, Мексика

Consumption for buildings.jpg

Profitable information.jpg