Базові концепції

Вибір і дизайн потенційних варіантів політики є критичними елементами індивідуалізації плану стратегій низьковуглецевого розвитку (LEDS). Розробка ранжируваного за пріоритетністю переліку варіантів політики для подальшого використання у планувальному процесі має місце після розробки оцінки базової лінії і каталогу варіантів політики для кожного сектора, а також наскрізних питань. Крім того, директива і план роботи планувального процесу повинні містити конкретні критерії ефективності і рішень, які мають використовуватися для відбору і дизайну пріоритетних варіантів політики.

Процес відбору дотримується традиційного шаблону багатокритеріального аналізу (БКА). Цей поетапний груповий процес покладається на поєднання експертних оцінок та еталонних показників з метою формування потенційних рейтингів кожного варіанту політики на основі об’єктивних критеріїв ефективності. БКА є надійним інструментом прийняття стратегічних рішень, який може використовуватися групами або окремими особами для сприяння у прийнятті рішень щодо пріоритетів. Цей інструмент може реалізовуватися на основі аналізу електронних таблиць і вимагає організованих рішень і дискусій у колегіальній групі при проведенні на груповому рівні.

Метрика відбору

Кожна з цілей процесу планування СНВР повинна бути переведена у набір показників ефективності, який використовується для відбору і дизайну кожного варіанту політики. Для економічного зростання, це може охоплювати валовий продукт, а також доходи на душу населення і зайнятість. Для енергоємності, це можуть бути показники екологічної сталості, такі як чиста енергія. Іноді це включає диверсифікацію джерел енергії. Для захисту довкілля і здоров’я, а також ресурсо-ефективності, можуть використовуватися додаткові показники, пов’язані із здоров’ям (такі як спільна користь від зменшення забруднення повітря) і кількістю природних ресурсів (споживання води, біорізноманіття). Показниками рівності і справедливості можуть бути відмінності місцевого географічного впливу, вплив на різні соціально-економічні групи, вплив на економічний добробут людей і вплив на різні покоління.

Метрика відбору

LEDSmetrics.jpg


Ключі до позитивних економічних наслідків

Fineapproaches.jpg

Загальний огляд інструментарію планування стратегій LEDS

Generalreview.jpg


Дизайн варіантів політики (для ранжируваного за пріоритетністю списку напрямків політики СНВР)

Як правило, результати багатокритеріального аналізу розглядаються технічними робочими групами секторального рівня, які потім надають список їх власних пріоритетів дорадчій групі планувального процесу (наприклад, список з 5 або 10 пріоритетів). Після цього дорадча група остаточно визначає пріоритетний список напрямків політики на основі поєднання внеску від технічних робочих груп і врахування бюджету і строків проекту. Ранжируваний за пріоритетністю список секторальних варіантів політики буде предметом подальшого аналізу і дизайну впродовж решти часу процесу планування СНВР, за додаткової підтримки аналізу прямого і непрямого впливу, з використанням інструментів зі складу планувального інструментарію СНВР. Зверніть увагу на те, що на додаток до секторальних напрямків політики, планувальний процес також може включати розробку наскрізних напрямків політики (СС), які підтримують загальні цілі плану СНВР. Наскрізні напрямки політики можуть стосуватися програм звітності щодо парникових газів, освітніх програм та інших питань, які стосуються всіх секторів економіки. Зазвичай, вони не піддаються аналізу щодо прямих показників зниження викидів парникових газів і витрат, але вони підтримують цілі планування СНВР в цілому.


Процес і параметри дизайну політики

На цьому етапі процесу планування вже вибрано комплект пріоритетних напрямків політики. Після вибору найбільш пріоритетного комплекту для кожного сектора, кожен з них буде потребувати конкретного проектування для подальшого аналізу і остаточної імплементації. Це передбачає початкові експертні рішення, що приймаються технічною робочою групою стосовно комплекту конкретних рис структурного дизайну кожного варіанту політики, які проектуються для забезпечення максимальної ефективності (як правило, зменшення викидів парникових газів, але також з урахуванням інших цілей процесу, включно з економічним впливом). Ці характеристики дизайну включають, наприклад: строки, масштаби робіт, охоплення сторін, питання прийнятності і визначень, а також вибір механізмів імплементації. Кожне з цих рішень щодо дизайну необхідно прийняти для досягнення цілей всього процесу, включно із здійсненністю і встановленням мети. Нижче подано ключові запитання для розгляду у процесі розробки дизайну:

1. Політика

a. Які напрямки політики?

b. Які специфікації дизайну?

i. Строки, ii. Масштаб робіт, iii. Покриття, iv. Прийнятність тощо.

c. Які механізми імплементації?

i. Цінові проти нецінових, ii. Обов’язкові проти добровільних, iii. Стимули проти правил, iv. Урядова програма, v. Рівень державного управління.

Відповіді на вищенаведені запитання будуть безпосередньо впливати на подальший аналіз результатів і витрат . Перше запитання "які напрямки політики" в ідеалі мало б вирішуватися через об’єктивний процес відбору, такий як описаний вище процес багатокритеріального аналізу. Специфікації дизайну і механізми імплементації будуть розглядатися у наступних розділах. Хоча аналіз витрат і результатів політики відбувається на наступному етапі процесу, часто буває доцільним почати думати про наступні питання з тим, щоб підготуватися до такої роботи:

2. Аналіз

a. Які джерела даних? b. Які методи оцінки впливу і пов’язаної з цим невизначеності? c. Які ключові припущення?

Шаблон варіантів політики

Дизайн варіантів політики підтримується Шаблоном варіантів політики. У цьому документі дається спеціальний набір розділів з переліком конкретних параметрів дизайну для кожного із вибраних варіантів політики. У першому рядку нижченаведеної таблиці показано розділи, які загалом називають "дизайном політики" для такої політики. Він буде містити розділи, які розглядають питання строків, масштабів робіт, охоплення сторін, прийнятності і визначень, а також механізмів імплементації. Результати процесу дизайну політики будуть вводитися до інструментарію розвитку з низьким рівнем викидів у формі визначень окремих варіантів політики щодо їх дизайну, які є основою додаткової квантифікації. Нижче наводиться план шаблону варіантів політики, який успішно застосовувався в різних країнах світу.

Components.jpg

Параметри дизайну варіантів політики

Окремі підрозділи розділу щодо дизайну політики шаблону описуються таким чином:

• Масштаб робіт (цілі): може містити різні показники, залежно від потреби, включно з, наприклад, проникненням на ринок, рівнями енергоємності, рівнями ресурсоємності та іншими плановими показниками. Найкращою практикою є пряме їх прив’язування до наслідків політики, виявлених на етапі причинного ланцюжка викидів парникових газів (наприклад, нові потужності генерації з відновлюваних джерел МВт; % зменшення споживання електроенергії порівняно з базовою лінією).

•Строки: включає запуск імплементації, тривалість і будь-які відхилення між періодами, які можуть мати місце, і їх пряме прив’язування до масштабу робіт. Строки є важливим для оцінки річних дисконтованих потоків готівки щодо витрат та економії; надання достатнього часу для розвитку програм; або врахування вірогідної часової лінії досягнення технологіями комерційної зрілості.

•Охоплення сторін: визначає на кого або на що буде прямо впливати імплементація політики, і хто повинен здійснювати нагляд за імплементацією. Це можна показати різними способами. Наприклад, для будівельного кодексу це може включати всі нові житлові будинки, або це може обмежуватися існуючими багатоквартирними будинками. Це б також охоплювало провінційні або муніципальні відомства, відповідальні за розробку місцевих будівельних норм і правил та контроль за їх дотриманням.

•Прийнятність і визначення: можуть включати такі речі, як визначення відновлюваної енергії, що часто виключає великі ГЕС у США. Також це може бути визначення малого бізнесу, наприклад, шляхом встановлення верхньої межі на число найманих працівників або активів, які повинне мати підприємство, щоб входити до категорії малого бізнесу.

•Механізми імплементації: вибір цих механізмів може впливати на її успіх та ефективність і, в результаті цього, на припущення, зроблені під час процесу аналізу. Ці механізми імплементації включають кодекси і стандарти, добровільні угоди, механізми ціноутворення, ґранти та інші стимули, програми торгівлі і кредитування, інформування та освіту, розкриття інформації та інші інструменти. Особливо важливо вказати тут механізми імплементації, що впливають на витрати, пов’язані з імплементацією, оскільки вони будуть прямо впливати на подальший аналіз політики.

•Пов’язані напрямки політики або програми: ті, що мають прямий вплив на політику, яка розробляється. Наприклад, очікується, що національний стандарт паливної економічності транспортних засобів буде мати прямий вплив на потенціал зменшення викидів парникових газів місцевої політики електрифікації транспортних засобів. Серед програм можуть бути деякі національні або місцеві програми стимулювання, які підтримують місцеву політику, такі як ґранти на встановлення систем відновлюваної енергії. "Недавня дія" є будь-якою такою політикою чи програмою, яка не була врахована під час конструювання базової лінії викидів парникових газів. Тут необхідно надати пояснення, зазначивши, що очікуваними впливами недавньої дії будуть: кількісно визначені і базова лінія буде оновлена (бажаний підхід); або ж будуть враховуватися іншим чином. Наприклад, очікуване зменшення викидів можна розбити як окремий набір розрахункових показників зменшення викидів парникових газів, який буде повідомлятися окремо у результатах аналізу політики.

Планувальний процес передбачає розробку параметрів проекту дизайну політики для кожного варіанту політики з подальшими ітераціями, що передбачають тестування через квантифікацію варіанту політики відповідно до набору вимірюваних критеріїв ефективності. Ці критерії розглядаються докладно в Модулях 5 і 6; проте, вони включають скорочення викидів парникових газів, чисті суспільні витрати, економічну ефективність, економічне зростання і створення робочих місць. Модифікації до параметрів дизайну політики можуть вноситися за потреби з метою покращення ефективності, поки не будуть досягнуті задовільні результати. Цей ітеративний процес забирає багато часу, але є критично важливим як метод вирішення потенційних конфліктів серед зацікавлених сторін і підвищення ефективності політики. Часто цей ітеративний процес визначає різницю між життям і смертю конкретного варіанту політики. Нерідко деякі варіанти не забезпечують задовільного рівня ефективності на основі першої ітерації дизайну та аналізу політики, і вимагають внесення додаткових модифікацій та оновленої оцінки для їх покращення і досягнення їх прийнятності для широкого кола зацікавлених сторін. Рівень успішності цього ітеративного процесу є високим за умови належного часу і технічної підтримки. Якщо, у певний момент, стає очевидним, що конкретний варіант політики не буде виправданим для рекомендації після жорсткого тестування і модифікації дизайну, він не зможе перейти до етапу рекомендації. Після цього таку політику, можливо, доведеться замінити варіантом другого рівня, який оминули під час початкового процесу відбору. Такі випадки є рідкісними, оскільки успішність проектів варіантів політики з точки зору їх поступу до рівня остаточних рекомендації зазвичай набагато перевищує 90%. Проте така можливість існує і це є гнучкий підхід до заповнення потреб усього плану LEDS, у разі необхідності.

Ітеративні кроки на шляху до розробки і затвердження політики як рекомендації кінцевого плану можна підсумувати таким чином:

1. Тестування варіантів дизайну шляхом проекту аналізу;

2. Виявлення недоліків ефективності кожного;

3. Виявлення альтернативних підходів до дизайну та аналізу;

4. Досягнення групової згоди щодо модифікацій;

5. Оновлення дизайну та аналізу;

6. Повторення до досягнення прийнятних результатів ефективності;

7. Якщо і коли потрібно, оновлювати список пріоритетів для аналізу.


Варіанти політики можуть бути пристосовані до конкретних потреб відповідної юрисдикції і цілей планування. Немає необхідності покладатися на стандартний вибір або дизайн варіантів політики і можна розробити індивідуалізований план LEDS, побудований на основі індивідуалізованого вибору і дизайну окремих варіантів політики. Цей індивідуалізований процес радикально підвищує рівень успіху імплементації і здатності досягнення цілей, а також міркування здійсненності плану LEDS. Конкретні напрямки політики також повинні бути індивідуалізовані на основі ряду факторів, включно з такими:

• Економічна безпека;

• Енергетична і ресурсна безпека;

• Покращення стану довкілля і здоров’я;

• Рівність і справедливість;

• Недавні дії або дії, що плануються;

• Місцеві ресурси;

• Потреби у фінансуванні та інші вимоги щодо імплементації.

Правильний початковий відбір і дизайн політики зазвичай є однією із найбільш важливих рис, які відрізняють успішні планувальні процеси від невдалих. Відкрита документація вибору і дизайну політики також є критичною для порівняльного огляду аналізу політики, планів і варіантів політики. Нерідко, відмінності між ними можна приписати відмінностям вибору і дизайну окремих варіантів політики. Цей процес відбору і дизайну може бути застосований до інших складних питань розробки публічної політики, або розробки продукту і технологічних інновацій.